lan wangji’s brain says wei ying wei ying wei ying

lan wangji’s brain says wei ying wei ying wei ying wei ying wei ying wei ying wei ying wei ying wei ying wei ying wei ying wei ying wei ying wei ying wei ying wei ying wei ying wei ying wei ying wei ying wei-